Vedtekter for

Sigurd K. Thoresens legat til opplysningsarbeid 

og forskning vedrørende arvelige sykdommer


Endret senest ved styrets vedtak 11. juni 2013, godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet

ved brev 19. desember 2013, jf. stiftelsesloven §§ 45 og 46.


§ 1.  Opprettelse og navn

Legatet er opprettet ved Sigurd K. Thoresens gavebrev av 2. november 1952 og skal hete Sigurd K. Thoresens legat til opp­lysnings­arbeid og forskning vedrørende arvelige syk­dommer.


§ 2.  Styre

Legatets styre skal bestå av fire medlemmer og fire personlige varamedlemmer.

Universitets- og høgskolerådet oppnevner tre medlemmer og tre varamedlemmer. Blant de tre medlemmene skal minst en være spesialist i medisinsk genetikk, minst en skal være spesialist i psykiatri med særlig kompetanse innen biologisk psykiatri, og minst en skal ha særlig kompetanse innen molekylær biologi. Alle bør ha vitenskapelig kompetanse.

Den norske læge­forening oppnevner ett medlem og ett varamedlem. 

Begge kjønn skal være representert i styret.

Styrets funksjonstid har ingen fast begrensning og det er ingen aldersgrense for styremedlemmene.

Styret velger selv sin leder og nestleder.

Styret er beslutnings­dyktig når tre medlemmer eller deres varamedlemmer er til­ stede.


§ 3.  Grunnfond

Grunnfondet utgjør kr. 3 000 000,- og skal være bundet. 


§ 4.  Anvendelse av legatets avkastning

Styret tar hvert år stilling til neste års program for arbeidet. Legatets frie kapital anvendes til forskning og andre viten­skapelige til­tak mot arvelig sykdom og svakhet, herunder viten­skapelige møter, fore­lesninger og foredrag som kan bidra til øket kunnskap om genetiske sykdommer hos norske leger, medisinske studenter, annet helsepersonell og publikum. Det kan også bevilges midler til opplysende skrifter, avis­artikler, og stipendier og andre tiltak som kan stimulere til god populær­vitenskapelig journalistikk omkring temaet genetiske sykdommer.

Den eller de som får bidrag av legatet avgir en inn­beretning til legatets styre om arbeidet.

Bidrag kan gis for inntil tre år ad gangen. Tidligere inne­haver av bidrag kan tildeles bidrag på ny i konkurranse med de øvrige ansøkere.

Adgangen til å søke om midler fra legatet kunngjøres etter styrets bestemmelse. Det bør normalt deles ut midler hvert år.


§ 5.  Forvaltning, regnskap og revisjon

Legatets forvaltning, regnskap og revisjon er underlagt den til enhver tid gjeldende lovgivning om stiftelser og forskrifter gitt i medhold av denne.

Sigurd K. Thoresens legat v/ advokat Dag Erlandsen - Stortingsgata 30, 0161 Oslo - Tlf. 22 01 70 80